Arbeitslosengeld ALG II – zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłki dla bezrobotnych:

Arbeitslosengeld – zasiłek dla bezrobotnych

W Niemczech mamy do czynienia z dwoma rodzajami zasiłku dla bezrobotnych
 • ARBEITSLOSENGELD I
 • ARBEITSLOSENGELD II (HARZ IV)

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) w Niemczech i jakie warunki należy spełnić aby się o niego ubiegać?
Osoba, która chcę się starać o niemiecki zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) musi spełniać następujące warunki:
 • nie może być nigdzie zatrudniona
 • powinna być zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy  (Agentur für Arbeit) jako bezrobotna
 • w ciągu ostatnich dwóch lat, przed rejestracją w urzędzie pracy i rozpoczęciem bezrobocia, – co najmniej przez 12 miesięcy opłacać obowiązkowe składki ubezpieczeniowe (zatrudnienie, zasiłek chorobowy)
 • nie może mieć ukończonych 65 lat


Gdzie należy złożyć wniosek o Arbeitslosengeld I i II ?

Taki wniosek składamy w urzędzie pracy (Agentur für Arbeit) właściwym dla miejsca zamieszkania.
Właściwy urząd pracy w Niemczech (Agentur für Arbeit) można znaleźć wpisując swój kod pocztowy w pozycji Ihre Postleitzahl na stronie: www.arbeitsagentur.de
Jakie dokumenty muszę złożyć, aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych ?
Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych składamy w urzędzie pracy wraz z wymaganymi dokumentami.
Najważniejsze dokumenty jakie należy złożyć wraz ze wnioskiem to:
 • dowód osobisty
 • dokumenty dotyczące wykonywanej pracy (także karta podatkowa)
 •  dokumenty dotyczące wcześniej pobieranych świadczeń bądź zasiłków (również w innym -urzędzie pracy) np. zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych
 •  świadectwo pracy (pracodawca powinien je wydać po wygaśnięciu stosunku pracy, po rozwiązaniu  umowy o pracę)
 • wypowiedzenie umowy o pracę
 • zaświadczenie o pobieraniu zasiłku chorobowego

Według jakich kryteriów i na jak długo jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych?
Urząd pracy oblicza oraz wypłaca świadczenie za każdy dzień kalendarzowy. Jeżeli należy nam się wypłata za cały miesiąc, otrzymamy wówczas świadczenie za 31 dni.
Znaczenie dla wysokości wypłacanego zasiłku ma:
 • średnia wysokość wynagrodzenia jakie otrzymywaliśmy podczas ostatniego zatrudnienia
 • klasa podatkowa, w której się znajdowaliśmy
 • dzieci na otrzymaniu
 • Wysokość świadczenia wynosi 60% bądź 67% wynagrodzenia netto. Wypłata zasiłku w wysokości 67% jest wypłacana w przypadku, gdy ubiegający się o zasiłek lub jego współmałżonek (który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) mają dziecko.Okres wypłacanego zasiłku uzależniony jest od okresu opłacanych  składek na ubezpieczenie.

ALG I – Bezrobotni wcześniej pracujący w Niemczech
Zasiłek dla bezrobotnych (wcześniej pracujących)
Do świadczenia tego mają prawo ci bezrobotni, którzy w okresie ostatnich 3 lat przepracowali w Niemczech przynajmniej 12 miesięcy oraz w tym czasie podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu. Do czasu zatrudnienia wliczane są także: służba wojskowa i służba zastępcza, okresy pobierania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego oraz okres wychowywania dziecka do 3 roku życia. Ważne, że tylko ten otrzyma pełne świadczenia, kto stracił pracę nie z własnej winy i niezwłocznie zgłosił się w miejscowym urzędzie pracy (Agentur fuer Arbeit). Jak długo otrzymuje się to świadczenie zależy od wieku wnioskodawcy oraz długości zatrudnienia.
Bezrobotni poniżej 45 roku życia otrzymają ALG I przez 6 miesięcy jeśli pracowali minimum 12 miesięcy (bez przerw w zatrudnieniu). Kto pracował dłużej otrzymuje więcej: przy okresie zatrudnienia ponad 16 miesięcy – ALG I przez 8 miesięcy, przy 20 miesiącach pracy – 10 miesięcy ALG I, a przy 24 miesiącach zatrudnienia – 12 miesięcy ALG I. Najdłuższy z możliwych okresów otrzymywania zasiłku wynosi 32 miesiące i przysługuje bezrobotnym powyżej 57 roku życia. którzy w ostatnich 7 latach pracowali przez przynajmniej 64 miesiące.Wysokość ALG I określona jest na 60 % ostatniego dochodu miesięcznego netto. Kto posiada dziecko, otrzyma nawet 67 %. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne opłaca urząd pracy.

Aby jednak otrzymywać regularnie ALG I należy wykazać się inicjatywą w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Czasem może urząd pracy wymagać nawet pisemnych poświadczeń owych starań. Kto po 3 miesiącach nie znajdzie nowej pracy może zlecić poszukiwania prywatnemu pośrednikowi a koszty jego pośrednictwa pokryje urząd pracy. Podczas pobierania ALG I należy nieustannie „być do dyspozycji dla rynku pracy”. Znaczy to tyle, że osoba taka musi być  w dni robocze uchwytna przynajmniej telefonicznie a urlop od tego obowiązku wynosi w tym czasie 3 tygodnie. Urlop ten musi być wcześniej zgłoszony, gdyż w przeciwnym razie wstrzymuje się wypłacanie świadczeń i/lub żąda ich zwrotu za czas nieprawnego urlopu. Brak współpracy ze strony otrzymującego ALG I i nie wypełnianie poleceń urzędu pracy wiąże się z ostrymi karami. Kto nie stara się o nową pracę nie otrzyma ALG I przez dwa tygodnie. Kto nie zgłosi się do urzędu traci 1 tydzień świadczeń. Jeśli bezrobotny sam sprowokował niemożność kontaktu z nim przez dłużej niż 21 dni, wygasa prawo do ALG I całkowicie. W przypadku pobierania ALG I bezrobotny musi przyjąć każdą posadę, nawet jeśli nie odpowiada ona zdobytemu wykształceniu. Jedyny wyjątek występuje wtedy, gdy wynagrodzenie wynosi o 30 % mniej niż ustalony taryfowo dochód w danym zawodzie.

Do ALG I można dorobić, ale jedynie w wymiarze mniejszym niż 15 godzin tygodniowo. Kto prowadzi działalność lub pracuje w firmie rodzinnej może pracować do 18 godzin/tydzień. Wszystkie te drobne prace muszą być zgłoszone w urzędzie pracy. Niezależnie od wysokości tego dochodu w kieszeni pobierającego ALG może pozostać maksymalnie 165,- EUR. Zarobek przewyższający tę kwotę będzie podstawą do pomniejszenia o tę kwotę świadczeń ALG I.